Informace o zpracování osobních údajů
Dodavatelé a odběratelé
Společnost : DEFENCE ALLIANCE s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka C 89635.
Sídlo : Přístavní 33, 170 00 Praha 7
IČ : 26723123
Dále jen „Správce“
Správce tímto informuje své obchodní partnery z řad dodavatelů a odběratelů (dále také jen „subjekt údajů“ nebo „smluvní partner“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Správce. Správce zpracovává údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.
1. Plnění povinností z uzavřené smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu:
– identifikační údaje
– kontaktní údaje
– bankovní spojení a údaje o úhradách plnění ze smlouvy
– záznamy o komunikaci, které mohou obsahovat údaje o osobách oprávněných jednat za subjekt údajů, včetně jeho zaměstnanců, v rozsahu, který tato osoba sama uvede (například v patičce e-mailu a podobně),
– další informace, s nimiž se Správce seznámí v průběhu smluvního vztahu, které se mohou týkat přímo subjektu údajů či dalších osob.
Záznamy se uchovávají nejméně po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu, není-li Správci zákonem (zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňové a účetní předpisy) uloženo jejich uchování po dobu delší.
V souvislosti s plněním smluvních povinností Správce jsou dále plněny zákonné povinnosti (uchovávání daňových a účetních odkladů) a získané osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem oprávněných zájmů Správce, zejména za účelem kontroly a doložitelnosti plnění, možnosti vymáhání pohledávek a uplatňování právních nároků, nabídek ve formě přímého marketingu či ověřování bonity.
2. Souhlas ke zpracování osobních údajů
Údaje mohou být dále zpracovány na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů. Souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně, nebo písemně oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
Subjekt údajů bere na vědomí, že je-li součástí smlouvy uzavřené se Správcem souhlas ke zpracování osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů, pak tento s účinností ke dni 25. 5.2018 pozbyl platnosti a Správce tedy na základě takového souhlasu žádné zpracování osobních údajů neprovádí.
3. Obecné informace o zpracování osobních údajů
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně i automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů a dalších subjektů, jejichž aktuální seznam Správce poskytne na vyžádání.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (tj. země mimo EU a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska) ani mezinárodní organizaci. Výjimkou jsou případy, kdy je předání těchto osobních údajů nutné pro splnění smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
Osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům (příjemci), které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání osobních údajů, a to za podmínek stanovených
zákonem.
4. Práva subjektu údajů související se zpracováním
Subjekt údajů má právo:
– žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů,
– požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů,
– při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy požádat, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno,
– vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
– být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů, je-li pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
Kontaktní údaje Správce
Název: DEFENCE ALLIANCE s.r.o.
Sídlo: Přístavní 33, 170 00 Praha 7
E-mail: info@defencealliance.cz